ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
юстиції у Дніпропетровській області
від 21 вересня 2011 року № 1150
(зі змінами внесеними наказом
від 11 листопада 2014 року № 401/7)

Положення
про Координаційну раду молодих юристів
при Головному територіальному управлінні юстиції у
Дніпропетровській області

 1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада молодих юристів (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (далі – Головне управління), який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців в галузі права, залучення молодих правників до правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Рада діє на засадах добровільності, рівності членів Ради, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Головного управління та цим Положенням.

1.4. Положення, зміни та доповнення до нього, затверджуються наказом Головного управління за поданням Ради.

1.5. Рада може мати бланк із своїм найменуванням, розділ на офіційному веб-сайті Головного управління або власний веб-сайт.

 2. Завдання Ради

2.1. Підвищення рівня правових знань населення.

2.2. Сприяння у набутті практичних навичок молодими юристами.

2.3. Залучення молодих юристів до нормотворчих процесів та громадської діяльності, пов’язаної з утвердженням високої ролі професії юриста в Дніпропетровській області.

3. Функції Ради

3.1. Організація:

– виступів у засобах масової інформації з правових питань;

– конференцій, «круглих столів», форумів, семінарів, тренінгів, зустрічей, направлених на підвищення рівня правових знань громадян.

3.2. Сприяння:

– організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

– проведенню тижнів правових знань;

– участі молодих юристів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;

– працевлаштуванню кращих випускників вищих навчальних закладів юридичного спрямування в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;

– модернізації та вдосконаленню процесу проходження виробничої та переддипломної практики молодих юристів.

3.3. Розроблення:

– правоосвітніх методичних матеріалів: посібників, буклетів, пам’ятків тощо;

– сценаріїв рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;

– пропозицій до впровадження спеціальних правоосвітніх курсів для школярів різних вікових груп;

– пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах юридичного спрямування.

3.4. Підтримка:

–  правоосвітніх програм та проектів молодіжних громадських організацій, зокрема проектів, спрямованих на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;

– в межах своєї компетенції дослідницької та наукової роботи молодих юристів у сфері українського, порівняльного та міжнародного права;

– ініціативи розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування, як базових структур для проходження курсів з практичного права;

– ініціативи створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Ради.

3.5. Вивчення та аналіз:

– міжнародного досвіду підготовки юридичних кадрів;

– стану підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами;

– позитивного досвіду організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах юридичного спрямування.

3.6. Залучення молодих юристів до обговорення питань розвитку професії юриста.

3.7. Надання пропозицій місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом.

3.8. Налагодження за підтримки Головного управління співпраці з вищими навчальними закладами юридичного спрямування, громадськими інституціями та організаціями Дніпропетровської області.

3.9. Створення постійного, ефективного зв’язку між представниками молодіжних та студентських організацій, студентами вищих навчальних закладів юридичного спрямування Дніпропетровської області з Радою.

4. Порядок реалізації завдань Ради

4.1. Діяльність Ради щорічно планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи Ради схвалюється на засіданні Ради, підписується головою Ради і є обов’язковим для виконання членами Ради.Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи,
затвердженого Радою.

4.2. План роботи Ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Ради.  Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Ради. Відповідальним за реалізацію  організаційної частини плану роботи є голова Ради.

4.3. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях Ради, можуть створюватись постійні і  тимчасові робочі групи з числа членів Ради із залученням учених та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

4.4. Для реалізації своїх завдань Рада може отримувати в установленому порядку від Головного управління інформацію щодо напрямків роботи Головного управління; залучати фахівців Головного управління (за згодою його керівництва) для підготовки матеріалів до засідань Ради.

4.5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Головне управління.

4.6. У засіданнях та заходах Ради можуть брати участь працівники Головного управління, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

5. Склад і структура Ради

5.1. До складу Ради входять представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів-правників, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти-правники, співробітники юридичних клінік, працівники Головного управління, а також особи, які бажають сприяти виконанню завдань Ради та підвищенню її іміджу (далі – члени Ради).

Особам, які досягли значних результатів у професійній юридичній діяльності може надаватись статус почесного члена.

5.2. Склад Ради формується за пропозицією Головного управління, громадських об’єднань, вищих навчальних закладів юридичного спрямування та за власною ініціативою осіб, які бажають сприяти виконанню завдань Ради.

5.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Ради є: бажання працювати у Раді на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету згідно з додатком.

5.4. Персональний склад Ради затверджується наказом Головного управління.

5.5. Включення до затвердженого Головним управлінням складу Ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Ради за поданням Голови Ради.

5.6. Членство у Раді не покладає на молодих юристів, жодних обмежень на свободу вибору напрямків своєї діяльності.

5.7. Голова Ради обирається та переобирається раз на два роки із числа членів Ради шляхом відкритого голосування на засіданні Ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова Ради має заступників з числа членів Ради, кожен з яких обирається на засіданні Ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу та є відповідальним за певний напрям діяльності Ради.

5.8. З метою досягнення системності в роботі Ради з числа працівників Головного управління призначається координатор Ради.

5.9. Для організаційного забезпечення своєї роботи Рада може створювати робочий орган – секретаріат, порядок роботи якого визначається Радою. Секретар Ради обирається та переобираються шляхом відкритого голосування на засіданні Ради простою більшістю голосів від її складу.

5.10. Для належної організації роботи Ради в її складі можуть створюватися сектори. Сектори очолюють керівники, кожен з яких  обирається на засіданні Ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

6. Голова Ради

6.1. Організовує проведення та головує на засіданнях Ради.

6.2. Представляє Раду у відносинах з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності в період між її засіданнями.

6.3. Подає за рішенням Ради пропозиції начальнику Головного управління щодо внесення змін до її складу.

6.4. Підписує План роботи Ради та контролює хід його виконання.

6.5. Підписує рішення Ради, схвалені на її засіданнях.

6.6. Визначає пріоритети в діяльності Ради.

6.7. Погоджує розроблені Радою проекти з визначених напрямків діяльності.

6.8. Організовує та контролює діяльність Ради.

6.9. Підписує вихідну кореспонденцію Ради, що реєструється в журналі реєстрації вхідної-вихідної кореспонденції Ради.

6.10. Оголошує подяки, вручає грамоти, вітальні листи членам Ради та учасникам заходів Ради.

6.11. Звертається з клопотанням до Головного управління щодо проходження стажування молодих юристів на базі Головного управління.

7. Перший заступник та заступник Голови Ради

7.1. Обирається за поданням голови Ради на засіданні Ради шляхом прямого голосування не менше, ніж двома третинами її складу.

7.2. Відповідно до рішення Ради координує діяльність одного Секторів.

7.3. Попередньо розглядають узагальнені матеріали Секторів.

7.4. Звертаються з клопотанням до Голови Ради щодо залучення нових членів.

8. Члени Ради

8.1. Приймають участь у засіданнях Ради, в обговоренні питань, винесених на їх розгляд, затвердженні плану роботи, у формуванні секторів.

8.2. Вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються.

8.3. Ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради.

8.4. Безпосередньо виконують завдання, та реалізовують функції поставлені перед Радою, виконують в межах компетенції план роботи.

9. Почесні член Ради

9.1. Сприяють виконанню завдань Ради.

9.2. В наслідок своїх службових обов’язків або професійної діяльності мають право не бути присутніми на всіх засіданнях Ради. Кількість почесних членів не враховуються при обчисленні більшості присутніх на засіданні Ради під час голосування.

9.3. Мають дорадчий голос.

10. Координатор Ради

10.1. Допомагає в організації роботи Ради.

10.2. Сприяє підвищенню якості роботи Ради.

10.3. Готує звітну інформацію про діяльність Ради до Головного управління.

11. Форма роботи Ради

11.1. Форма роботи Ради – засідання, метою проведення яких є визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підведення підсумків діяльності.

11.2. Рішення Ради приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів членів присутніх на засіданні і оформлюються протоколом.

11.3. Протокол підписують Голова та Секретар Ради.

11.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

11.5. Використання Радою приміщення Головного управління для проведення засідань здійснюється за попереднім узгодженням з керівництвом Головного управління, але не менш ніж за 3 дні до проведення засідання.

11.6. У засіданнях та заходах Ради можуть брати участь працівники Головного управління.

12. Посвідчення члена Ради

12.1. Посвідчення члена Ради (далі – посвідчення) є документом, який засвідчує належність особи до роботи Ради та підтверджує його повноваження, визначені цим Положенням.

12.2. Посвідчення видаються – за підписом голови Ради (на підставі наказу Головного управління про затвердження складу Ради).

12.4. Посвідчення є дійсним протягом строку, зазначеного у ньому. Передача посвідчення стороннім особам не допускається. У разі виключення особи зі складу Ради або закінчення строку повноважень вона зобов’язана повернути посвідчення за місцем його одержання.

12.5. Член Ради повинен дбайливо ставитися до посвідчення і мати його при собі під час виконання завдань Ради. Про втрату посвідчення член Ради зобов’язаний негайно повідомити Голову Ради. Втрачене посвідчення  визнається  недійсним.

13. Фінансування діяльності Ради

13.1. Рада діє на громадських засадах.

13.2. Рада може реалізувати свої завдання, передбачені розділом 2, за фінансової підтримки підприємств, установ, організацій, діяльність яких спрямована на підтримку правоосвітніх та правовиховних проектів.

Голова
Координаційної ради молодих юристів
при Головному територіальному управлінні
юстиції у Дніпрпоетровській області                                                     Ф.Г. Фархадов


Все права защищены © 2020 Координаційна рада молодих юристів. Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області
Thanks: Lifestar